Ana Sayfa           İletişim
 
    İDARİ YAPI
   BASKANIN MESAJI

  MECLİS KURULU
  YÖNETİM KURULU
  DİSİPLİN KURULU
  MESLEK KOMİTELERİ
  PERSONEL
  ODA GÖREVLERİ


 ÜYE BİLGİLERİ
  Üye Listeleri
  Meslek Grupları
 

 TİCARET SİCİLİ
   GİRİŞİMCİ REHBERİ

  Ticaret Sicili Genel Bilgiler
  Şahıs İşlemleri
  Adi Komandit Şirketler
  Kollektif Şirketler
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Yabancı Şirketler
  Kooperatifler
  Vakıflar
  Rehin Tescil İşlemleri
  Ek Belgeler
  Sözleşme Örnekleri

 
ZİYARETÇİ GRAFİĞİ
Aktif 1  
Bugün Gelen 71

 Toplam Ziyaretçi 598156 

ŞİRKETLER
 
REHİN TESCİL İŞLEMLERİ

AMAÇ
Ticari işletmenin maliki bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan ticari işletme rehni sözleşmesinin sicile tescilinin yapılarak rehin hakkının doğmasını sağlamak üzere yapılan işlemlerdeki yetki, yöntem ve sorumlulukların belirlenmesidir. Rehin sözleşmesi; Rehin veren (kredi borçlusu) ile Rehin alacaklısı arasında Noterlikçe düzenlenen, sözleşmenin taraflarını, rehne dahil unsurları, temin edilen borcun miktarını, faizini ve süresini, kredi borçlusunun borçlarını ve rehin alacaklısının haklarını belirtilen sözleşmedir.Rehin beyannamesi; Rehin sözleşmesinde düzenlenen hususlar doğrultusunda doldurularak hazırlanan bir formdur. Yetki belgesi; Rehin verenin rehin vermeye, rehin alacaklısının rehin almaya yetkili bulunduğu ve taraflar tüzel kişilik ise temsile yetkililerini belirtir belgedir.Ticari işletme rehni Sicil tasdiknamesi; Bilgisayarda form olarak hazırlanmış ve her rehin sözleşmesine göre yeniden doldurularak yazılan sicil tastiknamesidir. Memurluğumuza ticari işletme rehninin tescili için başvurulması halinde öncelikle gerekli belgelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Rehin sözleşmesinde öncelikle rehne dair unsurlar içinde ünvanın geçmesi gerekir, faiz oranları süre, miktar, sözleşmeye uygunluğu kontrol edilir. Eksik olanlar tamamlatılır, rehnedilen ekipman, araç gerecin sigortalı olup olmadığı rehin beyannamesinde belirtilir. Rehnedilen motorlu taşıt aracı ise ruhsatın noter onaylı fotokopisi alınır. Rehin işlemi talebinde bulunan hakiki-hükmü şahıs ise, o yıl içinde almış oldukları yetki belgesi istenir. Banka ile rehin yapılıyorsa, bankanın yetki belgesi alınır.Rehin sözleşmesi ile beyanname kontrol edilir. Tüm unsurların birbirini tutması gerekmektedir. Daha sonra gerekli olan diğer belgeler hazır ise - ki bu belgeler; rehin dilekçesi (firma kaşeli ve imzalı), rehin sözleşmesi, rehin beyannamesi, rehin veren ve rehin alacaklısına ait yetki belgeleri, rehin verenin işyerine ait kira sözleşmesi veya tapu belgesidir- tescil harcı ve tasdikname harcı alınır ve rehin sözleşmesi rehin esas defterine işlenerek rehin tescil edilir. Rehnin tescili sırasında aldığı rehin sicil numarası ile rehin sicil tasdiknamesi hazırlanır ve bir örneği rehin dosyasında saklanır, bir örneği ise rehni tescil ettiren kişi veya firmaya verilir. Rehnedilen emtia tapuya kayıtlı ise ilgili Tapu dairesine bir yazı yazılarak emtianın üzerinde rehin olduğu bildirilir. Rehnedilen motorlu taşıt araçları için de ilgili trafik tescil amirliğine yazı yazılarak bilgi verilir. Rehin alan firmanın merkezinde adres değişikliği olursa bildirilen adres değişikliği ile ilgili dilekçe ve noterden rehin tadil sözleşmesi getirilmesi gerekir. Tadil edilen rehin sicil defterine işlenir. Rehin ile ilgili miktar değişikliği olursa yine dilekçe ve ek rehin sözleşmesi (noterden) ile Memurluğa başvuru gerekir. Ek rehne konu olan mallar/taşıtlar yeni ise ilgili tapu dairelerine veya trafik tescil amirliğine yazı yazılır. Yeni bir rehin tasdiknamesi hazırlanır. Tasdikname üzerinde ilk rehin ve ikinci rehne ait miktar bilgileri bulunur. Rehnin kapatılması için ilgili banka veya şirketten borç bitimi yazısı ve dilekçe ile Memurluğa başvuru yapılması gerekmektedir. Terkin harcı tahakkuk ettirilir, öncelikle Memurluktaki rehin defterine terkini işlenir. Dosya arşive kaldırılır. Daha sonra ilgili şirkete, bankaya, tapu dairesine, trafik tescil amirliğine terkin yazısı yazılır

TESCİL

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Rehin Beyannamesi (noter onaylı 2 adet)
3. Ticari işletme Rehni sözleşmesi (noter onaylı 2 adet )
4. Rehin edilen malların listesi

TERKİN

Rehin alacaklısının ticari işletme rehninin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir,yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
*** rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.
*** Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir,rehin verenin başvurusu yeterli değildir.

ÖNEMLİ NOTLAR

*** Ticari işletme rehni sicili alenidir.herkes icilde bir kayıt bulunup bulunmadığı ve varsa mahiyeti hakkında,sözlü ve yazılı bilgi verilmesini sicil memurundan isteyebilir.(T.İ.R.S.T. 4.maddesi)
***Ticari işletme rehni,noterce düzenlenen ticari işletme rehni sözleşmesinin,düzenlenmesi tarihinden itibaren on gün (10) içinde ilgililerden birisi tarafından ibraz edilerek yazılı tescil talebinde bulunması halinde,ticari işletmenin kayıt bulunduğu ticaret veya esnaf ve sanat siciline kaydolunur.(T.İ.R.S.T.5 .md.)
***Rahinin,Ticari işletmesini sicil bölgesinin dışında bir yere nakletmesi halinde,ticaret sicili veya esnaf ve sanat sicili memuru,rehin kaydının bir örneğini,işletmenin nakledildiği yerdeki ticaret veya esnaf ve sanat siciline işlenmek üzere bu yerdeki ilgili sicil memurluğuna gönderilir.(T.İ.R.S.T.7.md.)
***sicildeki rehin kaydının silinmesi için;
---rehin alacaklısı,kaydın silinmesine yazılı olarak muvafakat etmişse,
---kesinleşmiş bir mahkeme hükmü ile işletme rehninin mevcut olmadığı veya ortadan kalktığı sabit olursa,
---işletme rehni,rehnin paraya çevrilmesi yoluyla sona ermişse,
***Sicil memuru,borçlunun alacaklının muvafakatını belirtir bir belge ibraz etmeksizin,sicildeki kaydının bir sicil bölgesine naklini istemesi halinde,sicil memuru keyfiyeti derhal rehin alacaklısına bildirir.(Md.13)
 

 

                  


  EK BELGELER 


 

TOBB

 

Ticaret Sicil Gazetesi Arşivi
  Ticaret ve sanayi Odalarının web Adresleri
  Ticaret ve sanayi Odalarının e-mail Adresleri
  TOBB Duyurular Sayfası
  Merkez Bankası Döviz Kuru
  Şirket Ünvanı sorgulaması


 
   AFŞİN
  Afşin Adı
  Tarihçesi
  Coğrafi Yapı
  Ekonomisi
  Turizm
  Sosyal Ve Kültürel yapısı
  Eshab-ı Kehf 
  Afşin Fotoğrafları

  GEREKLİ LİNKLER
  UMEM BECERİ'10
   Son Depremler 

©2004-2018 Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Site Tasarım kosker