Ana Sayfa           İletişim
 
    İDARİ YAPI
   BASKANIN MESAJI

  MECLİS KURULU
  YÖNETİM KURULU
  DİSİPLİN KURULU
  MESLEK KOMİTELERİ
  PERSONEL
  ODA GÖREVLERİ


 ÜYE BİLGİLERİ
  Üye Listeleri
  Meslek Grupları
 

 TİCARET SİCİLİ
   GİRİŞİMCİ REHBERİ

  Ticaret Sicili Genel Bilgiler
  Şahıs İşlemleri
  Adi Komandit Şirketler
  Kollektif Şirketler
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Yabancı Şirketler
  Kooperatifler
  Vakıflar
  Rehin Tescil İşlemleri
  Ek Belgeler
  Sözleşme Örnekleri

 
ZİYARETÇİ GRAFİĞİ
Aktif 1  
Bugün Gelen 93

 Toplam Ziyaretçi 598178 

ŞİRKETLER
 
ORTAKLIK PAY DURUM BİLDİRİMİ

Ticaret Sicili Tüzüğünün 71. maddesi gereğince Limited Şirketlerin ortaklık pay durumu listelerinin takvim yılının ilk ayı içinde Sicil Memurluğuna verilmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan şirket yetkililerinin Ticaret Sicili Memurluğuna yapacakları tescil yada belge talepleri anılan mükellefiyetin yerine getirilmesinden sonra karşılanır........

1 - KURULUŞ :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
        2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
        3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
        4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL damga pullu)
        5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
        6. Noterden onaylanmış 5 adet şirket ana sözleşmesi
        7. Matbusu Ticaret Sicil Memurluğun’dan alınacak şirket bildirim formundan 6 takım
        8. Kurucu ortakların 2 şer adet fotoğraflı nüfus cüzdan örneği (noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış)
        9. Kurucu ortaklara ait 2 şer adet ikametgah ilmühaberi (muhtardan)
        10. Yetkili şahısların 2 şer adet ferdi imza beyannamesi (noter onaylı veya aslı )
       
        NOT: - Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilen etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irkitap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge.
       
        - Şirket nevi değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı
       
        - Nev’i değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde şirket ortaklarının vadesi gelmiş borçlarının bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı
       
        - Kurulacak olan şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı
       
        - Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek Türk Konsolosluğundan veya Lhey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türk tercümesi
       
        - Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek şahıs varsa pasaportun noter tasdikli sureti, tüzel kişilerde ise ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi
       
        - Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerinde takyidatın olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil vasıtalarında mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı
       
        - Kurulacak olan şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği
       
        - 4875 sayılı Doğrudan Yabancı yatırımlar kanunu ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı tanımına dahil edilmiş olup, bu vatandaşlarımızın anılan Kanun kapsamında yatırımda bulunabilmek için Ticaret Sicili Memuruna başvurması durumunda ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca bu vatandaşlarımızın çalışma ve ikamet izni belgesi
       
        Kurucu ortaklar arasında,
       
        Tüzel kişilik varsa ise;
        - Yeni kurulan şirkete iştirak kararı (noterden onaylı).
        - Tüzel kişiliği temsil eden şahsın 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )
       
        Teşvikli yatırımlardan ise;teşvik belgesinin noter onaylı örneği
        Rüştünü ispat etmemiş(18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
        Rüştünü ispat etmemiş(18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kay yum tayinine dair mahkeme kararı

2 - ANA SÖZLEŞME TADİLİ :

 1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. 5 adet tadil tasarısı
4. Madde tadiline ilişkin ortaklar kurulu kararı (2 adet asıl 1adet fotokopi)
5. İş konusu tadili var ise odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
6. Adres değişikliği var ise Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)

SERMAYE ARTIRIMI VARSA;
Ana sözleşme tadiline ek olarak ;
- Eski sermayenin ödendiğine dair Mali Müşavir Raporu
- Tüzel kişi ortak var ise; sermaye artırımına katılım kararı.( 2 asıl 1 fotokopi)
- Ayın sermaye var ise, Mahkeme Kararı ve Bilirkişi Raporu (2 adet aslı veya noter onaylı örneği)

3- MÜDÜR ATAMASI :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Şirket müdürü seçimi ve temsil şekline ilişkin ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 2 suret, 1 fotokopi)
4. Temsil yetkisi verilen kişilere ait 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )
.......

4 - HİSSE DEVRİ :

Limited Şirketlerde hisse devrinin tescil zorunluğu olmayıp, ortaklık Pay Defterine işlenmesi ile geçerlilik kazanacaktır. Yapılan hisse devir işlemlerinin ilan zounluluğu olmamakla birlikte, istenilirse hisse devir kararı tescil edilmeksizin ilana gönderilmektedir.

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Hisse devrine ilişkin ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 1 suret, 2 fotokopi)
4. Hisse devir sözleşmesi (noter onaylı 1 suret, 1 fotokopi)
5. Ortaklar pay defterinin (Devrin Yapıldığına dair sayfa) Noter Onaylı 1 sureti
6. Yeni ortağa ait 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi

NOT: Hisse devri yapılması kişinin yetkisinin kalkdığı anlamına gelmez, Limited Şirketi dışardan müdürlerde temsil edebildiğinden, kişinin yetkisinin kalkması isteniyorsa; hisse devir kararları tescil edilmediğinden hisse devir kararından ayrı bir başka karar alınarak “.........’nın şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırıdığı tescil ettirilmelidir.

HİSSE DEVRİ KARARI ÖRNEĞİ

Kara No:
Karar Tarihi:
Toplantıya Katılanlar:
Karar Özeti:
Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından...................’in şirketteki sahibi bulunduğu………..paya karşılık .................TL tutarındaki sermayesinin tamamını /……….. paya karşılık ............TL kısmını aynı bedelle ................... noterinin .../.../..... tarihli ........yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile.............uyruklu ............................................ adresinde ikamet eden ..................’a devretmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine ,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki
şekli almıştır.

Şirket ortağının Adı soyadı Pay Tutarı Sermaye tutarı
a)..................................... ................. .........................
b)..................................... ................. .........................
c)..................................... ................ ........................

4- Sanayi ve ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ‘nün 1976/1
sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

-Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür tayinine ilişkin evraklar ilave edilecektir.
-Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı ( 2 adet aslı veya aslının aynıdır tasdikli) ve veraset ilamına dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 2 suret 1 fotokopi)
-Son pay durumunu gösteren şirket kaşesi ve şirket yetkilisinin imzasını havi ortak listesi (EK-9)

5 - ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Adres değişikliğine ilişkin ortaklar kurulu kararı (noter onaylı - 2 adet 1 fotokopi )
4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütnam.......

6 - SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Acentelik sözleşmesi ( noter onaylı 1 adet 1 fotokopi )
4. Acentelik vekaletnamesi ( noter onaylı 2 adet 1 fotokopi )

7 - SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Acentelik fesihnamesi ( noter onaylı 2 adet 1 fotokopi )

8- TASFİYEYE GİRİŞ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru atanmasına ilişkin ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 2 adet - 1 fotokopi )
4. Tasfiyeye giriş bilançosu (9.650.000 TL. damga pullu)
5. Tasfiye memurunun ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )

9 - TASFİYE SONU KAPANIŞ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Tasfiyenin bittiğine dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 2 adet -1 fotokopi )
4. Tasfiye sonu kapanış bilançosu(6.060.000 TL. damga pullu)

10-ŞUBE AÇILIŞI

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (210.000 TL. damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (2.950.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Şirket ana sözleşmesi (2 adet asıl veya bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı)
7. Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescili yapılan hususlara ilişkin ticaret sicil gazeteleri (merkezin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı) (1 adet asıl 1 fotokopi)
8. Ticaret sicili tüzüğünün 55.maddesine göre sicil belgesi (aslı)
9. Şube açılışına dair yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
Kararda ;
· şubenin unvanı
· şubenin açık adresi
· şubeye tahsis olunan sermaye, sermaye konulmamışsa tahsis edilmemiştir ibaresi
· şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek
10. Temsilcinin ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı

11-MERKEZ NAKLİ

 1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Şirket ana sözleşmesi (2 adet asıl veya bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı)
7. Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescili yapılan hususlara ilişkin ticaret sicil gazeteleri (merkezin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı) (1 adet asıl 1 fotokopi)
8. Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi (aslı )
9. Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu kararı (3 adet ), kararda; · nakil öncesi adres · nakil olunan adres belirtilecek
10. Şirket yetkilisince onaylı tadil tasarısı.(5 adet)
11. Şirket yetkililerine ait ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı

12-BİRLEŞME

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Birleşme kararının alındığı ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 2 adet, 1 fotokopi)
4. Birleşen şirketlerin unvanı altında temsile yetkili kişi/kişilerin imzası bulunan birleşme sözleşmesi (noter onaylı 2 adet, 1 fotokopi)
         

 

                  


  EK BELGELER


 


 

TOBB

 

Ticaret Sicil Gazetesi Arşivi
  Ticaret ve sanayi Odalarının web Adresleri
  Ticaret ve sanayi Odalarının e-mail Adresleri
  TOBB Duyurular Sayfası
  Merkez Bankası Döviz Kuru
  Şirket Ünvanı sorgulaması


 
   AFŞİN
  Afşin Adı
  Tarihçesi
  Coğrafi Yapı
  Ekonomisi
  Turizm
  Sosyal Ve Kültürel yapısı
  Eshab-ı Kehf 
  Afşin Fotoğrafları

  GEREKLİ LİNKLER
  UMEM BECERİ'10
   Son Depremler 

©2004-2018 Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Site Tasarım kosker