Ana Sayfa           İletişim
 
    İDARİ YAPI
   BASKANIN MESAJI

  MECLİS KURULU
  YÖNETİM KURULU
  DİSİPLİN KURULU
  MESLEK KOMİTELERİ
  PERSONEL
  ODA GÖREVLERİ


 ÜYE BİLGİLERİ
  Üye Listeleri
  Meslek Grupları
 

 TİCARET SİCİLİ
   GİRİŞİMCİ REHBERİ

  Ticaret Sicili Genel Bilgiler
  Şahıs İşlemleri
  Adi Komandit Şirketler
  Kollektif Şirketler
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Yabancı Şirketler
  Kooperatifler
  Vakıflar
  Rehin Tescil İşlemleri
  Ek Belgeler
  Sözleşme Örnekleri

 
ZİYARETÇİ GRAFİĞİ
Aktif 1  
Bugün Gelen 76

 Toplam Ziyaretçi 598161 

ŞİRKETLER
 
1- KURULUŞ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Noterden tasdikli 5 adet şirket ana sözleşmesi (aslı)
7. Kurucu ortakların 2 şer adet fotoğraflı nüfus cüzdan örneği (noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış)
8. Kurucu ortaklara ait 2 şer adet ikametgah ilmühaberi (muhtardan)
9. Yetkili şahısların 2 şer adet ferdi imza beyannamesi (noter onaylı veya aslı )


NOT: - Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilen etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irkitap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge.

- Şirket nevi değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı

- Nev’i değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde şirket ortaklarının vadesi gelmiş borçlarının bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı

- Kurulacak olan şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı

- Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek Türk Konsolosluğundan veya Lhey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türk tercümesi

- Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek şahıs varsa pasaportun noter tasdikli sureti, tüzel kişilerde ise ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi

- Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerinde takyidatın olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil vasıtalarında mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı

- Kurulacak olan şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı yatırımlar kanunu ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı tanımına dahil edilmiş olup, bu vatandaşlarımızın anılan Kanun kapsamında yatırımda bulunabilmek için Ticaret Sicili Memuruna başvurması durumunda ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca bu vatandaşlarımızın çalışma ve ikamet izni belgesi

Kurucu ortaklar arasında,

Tüzel kişilik varsa ise;
- Yeni kurulan şirkete iştirak kararı (noterden onaylı).
- Tüzel kişiliği temsil eden şahsın 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )

Teşvikli yatırımlardan ise;teşvik belgesinin noter onaylı örneği
Rüştünü ispat etmemiş(18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
Rüştünü ispat etmemiş(18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kay yum tayinine dair mahkeme kararı


2- GENEL KURUL TOPLANTISI :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 asıl 1 fotokopi)
4. Gündem (2 Adet)
5. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nden alınan temsilci görevlendirme yazısı (aslı)
6. Hazirun cetveli (2 Adet)
7. Bilanço (9.650.000 TL damga pullu1 asıl 1 fotokopi)
8. Gelir Tablosu (4.650.000 TL. damga pullu 1 asıl 1 fotokopi )
9. 2 şer adet Denetim ve Faaliyet Raporu
10. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ise;

- Görev bölümü ve temsil yetkisine ilişkin karar (2 asıl 1fotokopi)
- Yeni yönetim kurulu üyelerine ait 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )

3- ANA SÖZLEŞME TADİLİ :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Gündem (2 adet)
4. Genel kurul toplantı tutanağı ( 2 asıl 1 fotokopi)
5. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nden alınan temsilci görevlendirme yazısı (aslı)
6. Hazirun cetveli (2 Adet)
7. Bakanlık temsilcsi, Divan Heyeti ve yetkililerce onaylı 5 adet tadil tasarısı
8. Madde tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet, 1 adet fotokopi)
9. Bilanço (9.650.000 TL damga pullu), Gelir tablosu (4.650.000 TL. pullu)
10. İş konusu tadili var ise odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
11. Adres değişikliği var ise Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)

SERMAYE ARTIRIMI VARSA;
Ana sözleşme tadiline ek olarak ;
1. 13.08.1995 tarihli 22373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe uygun olarak yönetim kurulu üyelerince imzalanacak sermaye artırımı iştirak cetveli (2 asıl 1 fotokopi) (Ek-10)
- Eski sermayenin ödendiğine dair Mali Müşavir Raporu veMali Müşavir faaliyet belgesi
- Tüzel kişi ortak var ise; sermaye artırımına katılım kararı.( 2 asıl 1 fotokopi)
- Ayın sermaye var ise, Mahkeme Kararı ve Bilirkişi Raporu (2 adet aslı veya noter onaylı örneği)

4- YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Yönetim kuruluna ilişkin görev bölümü ve temsil kararı (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
4. Yeni yönetim kurulu üyelerine ait 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )
.......

5 - HİSSE DEVRİ :

Anonim Şirketlerde hisse devrinin tescil zorunluğu olmayıp, ortaklık Pay Defterine işlenmesi ile geçerlilik kazanacaktır. Yapılan hisse devir işlemlerinin ilan zounluluğu olmamakla birlikte, istenilirse hisse devir kararı tescil edilmeksizin ilana gönderilmektedir.


1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 suret, 2 fotokopi)
4. Hisse devir sözleşmesi (noter onaylı 1 suret, 1 fotokopi)
5. Ortaklar pay defterinin (Devrin Yapıldığına dair sayfa) Noter Onaylı 1 sureti
6. Yeni ortağa ait 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi

- Hisse devri sonucunda yönetim kurulunda değişiklik oluşuyorsa;
Yönetim Kurulu değişikliği için aranan belgeler istenmektedir.
- Hisse devri sonucunda şirket ortaklığına bir tüzel kişilik katılıyorsa;
Tüzel kişilikçe alınmış iştirak kararı ( noter onaylı 2 adet )
(kararda Tüzel kişiliği kimin temsil edeceği belirtilmeli ve temsil eden şahsın 2 şer adet nüfus cüzdan örneği ve ikametgah ilmühaberi)

HİSSE DEVRİ KARARI ÖRNEĞİ

Kara No:
Karar Tarihi:
Toplantıya Katılanlar:
Karar Özeti:
Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından...................’in şirketteki sahibi bulunduğu………..paya karşılık .................TL tutarındaki sermayesinin tamamını /……….. paya karşılık ............TL kısmını aynı bedelle ................... noterinin .../.../..... tarihli ........yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile.............uyruklu ............................................ adresinde ikamet eden ..................’a devretmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine ,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki
şekli almıştır.

Şirket ortağının Adı soyadı Pay Tutarı Sermaye tutarı
a)..................................... ................. .........................
b)..................................... ................. .........................
c)..................................... ................ ........................

4- Sanayi ve ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ‘nün 1976/1
sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2.......

6 - YENİ MÜDÜR ATANMASI

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Yönetim Kurulu kararı ( noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
4. Atanan müdür’ün 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )
.......

7 - ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
4. Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi )

Not: Adres değişikliği Merkezden ilçeye yada İlçeden İlçeye yapılıyorsa tadil metni yapılması gerekmektedir. Ana sözleşme tadili için gerekli evraklar tamamlanacaktır.


8 - SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Acentelik sözleşmesi ( noter onaylı 2 adet )
4. Acentelik vekaletnamesi ( noter onaylı 2 adet 1 fotokopi )
.......

9 - SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Acentelik fesihnamesi ( noter onaylı 2 adet 1 fotokopi )
.......

10 - TASFİYEYE GİRİŞ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Genel kurul toplantı tutanağı ( 2 adet asıl 1 fotokopi )
4. Gündem
5. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü temsilci görevlendirme yazısı (aslı)
6. Hazirun cetveli (2 adet)
7. Yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi) (tasfiye memuru ve adresi açıkça belirtilecek)
8. Tasfiyeye giriş bilançosu (6.060.000 TL. damga pullu 1 asıl 1 fotokopi)
9. Tasfiye memurları ortaklar dışında kişiler ise; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı

11 - TASFİYE SONU KAPANIŞ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Gündem
4. Genel kurul toplantı tutanağı ( 2 adet asıl 1 fotokopi )
5. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü temsilci görevlendirme yazısı (aslı)
6. Hazirun cetveli (2 adet)
7. Tasfiye sonu kapanış bilançosu (6.060.000 TL. damga pullu 1 asıl 2 fotokopi


12 - ŞUBE AÇILIŞI

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL. damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Şirket ana sözleşmesi (2 adet asıl veya bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı)
7. Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescili yapılan hususlara ilişkin ticaret sicil gazeteleri (merkezin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı) (1 adet asıl 1 fotokopi)
8. Ticaret sicili tüzüğünün 55.maddesine göre sicil belgesi (aslı)
9. Şube açılışına dair yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
Kararda ;
• şubenin unvanı
• şubenin açık adresi
• şubeye tahsis olunan sermaye, sermaye konulmamışsa tahsis edilmemiştir ibaresi
• şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek
10. Temsilcinin ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı

13 - MERKEZ NAKLİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Şirket ana sözleşmesi (2 adet asıl veya bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı)
7. Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescili yapılan hususlara ilişkin ticaret sicil gazeteleri (merkezin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı) (1 adet asıl 1 fotokopi)
8. Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi (aslı )
9. Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul evrakları (aslı veya noter onaylı örnekleri 2 adet)
10. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nce temsilci görevlendirme yazısı (aslı)
11. Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu kararı (3 adet ), kararda; • nakil öncesi adres • nakil olunan adres belirtilecek
12. Divan Heyeti, Bakanlık temsilcisi ve Yönetim kurulunca onaylı tadil tasarısı.(5 adet)
13. Şirket yetkililerine ait ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )

14 - BİRLEŞME

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurul evrakları (aslı veya noter onaylı örnekleri 2 adet)
4. Birleşen şirketlerin unvanı altında temsile yetkili kişi/kişilerin imzası bulunan birleşme sözleşmesi (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
5. Birleşme nedeniyle devir alınan şirkete ait borçların ne suretle ödeneceğine ilişkin borç beyannamesi
6. Birleşme Bilançosu (6.060.000L. damga pullu)        

 

                  


  EK BELGELER 


 

TOBB

 

Ticaret Sicil Gazetesi Arşivi
  Ticaret ve sanayi Odalarının web Adresleri
  Ticaret ve sanayi Odalarının e-mail Adresleri
  TOBB Duyurular Sayfası
  Merkez Bankası Döviz Kuru
  Şirket Ünvanı sorgulaması


 
   AFŞİN
  Afşin Adı
  Tarihçesi
  Coğrafi Yapı
  Ekonomisi
  Turizm
  Sosyal Ve Kültürel yapısı
  Eshab-ı Kehf 
  Afşin Fotoğrafları

  GEREKLİ LİNKLER
  UMEM BECERİ'10
   Son Depremler 

©2004-2018 Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Site Tasarım kosker