Ana Sayfa           İletişim
6111 SAYILI YASA GEREĞİ 28.2.2011
 

6111 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.... !! "Torba Yasa" olarak bilinen, 6111 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayınlandı Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen, 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 25 Şubat 2011 Tarih ve 27857 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi 6111 sayılı Yasaya göre, Odamız üyelerinin odamıza olan borçları da dahil olmak üzere, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Söz konusu kanunun Diğer alacaklar ve çeşitli hükümlere ilişij 17’inci maddesinin (11) (a) fıkrası uyarınca 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerimizin odamıza olan ve 25.02.2011 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan borçlarının ana paralarını 6 ay içinde ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir denilmektedir. 1 MART 2011 Tarihi itibariyle önümüzdeki 6 ay içinde 2 eylül 2011 tarihi mesai bitimine kadar aidat borç asıllarının tamamının ödenmesi halinde gecikme faizi alınmayacaktır. ÜYELERİMİZE DUYURULUR

 

Önceki duyurular Afşin Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemiz Yenileniyor   4.6.2013

6111 SAYILI YASA GEREĞİ    28.2.2011

İŞLETME CETVELİ   8.2.2010

5811 SAYILI KANUN    8.9.2009

 

©2004-2018 Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Site Tasarım kosker